Vedtægter for Vorbasse Rideklub

Klubbens navn: Vorbasse Rideklub
Klubbens forkortelse: VRIK
Klubbens hjemsted: Billund Kommune

§1
Klubbens formål er, at samle alle hesteinteresserede i området for gennem kammeratligt samvær at dyrke hestesporten såvel som hestens røgt og pleje.

§2
Rideklubben er medlem af Dansk Rideforbund under Dansk Idrætsforbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de 2

nævnte forbunds vedtægter, love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbunds fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§3
I klubben kan optages såvel aktive som passive junior- og  seniormedlemmer. Hvis der ikke kan findes en kasserer i bestyrelsen, kan der findes en udenfor bestyrelsen – se$6. Passive medlemmer kan optages, men uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter. Medlemskabet er gældende fra den dato, hvor det opkrævede kontingent er betalt. Medlemskabet gælder kontingentperioden ud. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel.

§4
Det kommende årskontingent, prisen på almindelige ridetimer samt opstaldningspriser fastsættes af bestyrelsen.
Kontingent betales for et år af gangen pr. 1/1. Er kontingentet ikke betalt en måned efter forfald slettes vedkommende medlem.
Medlemmet kan da kun optages på ny mod betaling af restancen. For nye medlemmer gælder det, at der betales medlemskontingent for indeværende kvartal og resten af perioden.

§5 A
Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage.
Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

§5 B
I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamling, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves at flertal på 2/3 af de angivne stemmer (blanke stemmer tæller som angivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Rideforbunds Appeludvalg inden 4 uger.

§5 C
I det af §5 B omhandlede tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning og med et flertal på 2/3 af de angivne
stemmer, afgøre at sagen via hovedbestyrelsen for Dansk Rideforbunds Appeludvalg til afgørelse af, om der er tillige skal ske
udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idrætsforbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Dansk Idrætsforbund (eksklusion).

§6
Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, hvoraf max de to bør være ridelærere i klubben. Såfremt der er bestyrelseskandidater nok, bør det tilstræbes, at der ikke sidder familiemedlemmer i samme bestyrelse. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Disse 4 bestyrelsesmedlemmer udgør driftsudvalget og repræsenterer klubben udadtil samt varetager administrationen, regnskabet og lign.
Kan der blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer ikke findes en, der vil påtage sig kassererhvervet, kan bestyrelsen finde en egnet
person udenfor bestyrelsen. En sådan person eftersøges i denne prioriterede rækkefølge:
- Blandt medlemmerne
- Udenfor medlemsskaren
Det påhviler i disse tilfælde altid den siddende bestyrelse at føre tilsyn med, at kassereren til enhver tid opfylder sine forpligtelser i henhold til vedtægterne. Kan der efter nyvalg ikke dannes en bestyrelse på min. 5 medlemmer, eller forlader bestyrelsesmedlemmer deres post  i perioden, fortsætter de valgte bestyrelsesmedlemmer som forretningsudvalg. Ønsker en valgt bestyrelse på 5 medlemmer at få valgt de sidste to medlemmer, kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, og hvert år er ca. halvdelen på valg. Dvs. 3-4 personer hvis bestyrelsen er fuldtallig. Genvalg kan finde sted. Suppleanter vælges for et år af gangen.
Udtræder et bestyrelsesmedlem uden tidsafgrænsning inden valgperiodens udløb, kan suppleanten indtræde i resten af valgperioden. Medlemmerne hæfter ikke personligt for klubbens forpligtelser

§7
Bestyrelsesmøder afholdes efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på møderne. Bestyrelsen kan løbende nedsætte forskellige udvalg til løsning af konkrete opgaver. Bestyrelsen udnævner selv personkreds til disse udvalg. Kun medlemmer kan udpeges til disse udvalg. Udvalgenes aktiviteter skal indgå i formandsberetningen på den årlige generalforsamling.
Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dens tarv på bedste måde. Formand og kasserer er bemyndiget til at underskrive dokumenter om køb og salg mv. Kassereren fører jævnligt klubbens regnskab og holder bestyrelsen underrettet herom. Bestyrelsesmedlemmer kan – efter behov – modtage telefongodtgørelse efter reglerne aftalt mellem DGI og Told og Skat.

§9
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. Forslag som ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før
generalforsamlingens møde.
Tid og sted for generalforsamlingen opslås i klubben samt på VRIKs hjemmeside og på Vorbasse.dk senest 8 dage forud for afholdelsen.
Dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
8. Eventuelt.
Afstemningen foregår ved håndsoprækning med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning. Står stemmerne lige er forslaget forkastet.
For medlemmer under 15 år gælder, at een af forældrene er stemmeberettiget på medlemmets vegne ved generalforsamlingen. Dog således at en forælder max kan stemme på vegne af et barn under 15 år og sig selv såfremt man selv er medlem. Hver stemmeberettiget forælder kan således max have 2 stemmer.
Hver kandidat kan højest modtage 1 stemme fra hvert medlem. Kun fremmødte medlemmer, som har betalt kontingent senest ved indkaldelsen til generalforsamlingen, kan stemme. Dog kan en forælder stemme på vegne af et barn under 15 år, uden at barnet er fremmødt. Valg af bestyrelse og suppleanter er to separate valg.

§10
Til forandring af love og til eksklusion af medlemmer kræves majoritet på 2/3 af de angivne stemmer.
Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.
Klubåret går fra 1. januar til 31. december.
Regnskabsåret afsluttes 31. december og regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.
Revisorer samt suppleant er valgt for 1 år ad gangen.

§11
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når mindst 25 % af medlemmerne
skriftligt indgiver begæring herom. I det sidste tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden 14 dage efter begæringens modtagelse.

§12
Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på 2 efter hinanden og med mindst 14 dages mellemrum
afholdte generalforsamlinger.
Ved den første af disse generalforsamlinger skal mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer være til stede – og for at
beslutningen skal være gyldig, skal denne vedtages med mindst 3⁄4 af de angivne stemmer.
Aktiver der tilhører Vorbasse Rideklub skal anvendes til velgørende og almennyttige formål i Billund Kommune