Generelle Regler
De generelle regler gælder ligesom klubbens vedtægter for alle medlemmer. Reglerne kan løbende ændres og tilpasses af bestyrelsen.
- Der skal altid rides med ridehjelm
- Al færdsel på klubbens arealer, både til fods og til hest, er på eget ansvar og egen forsikring.
- Personer under 18 år skal altid bære hjelm, når de omgås heste
- Ryttere under 18 år skal bære sikkerhedsvest, når de springer.
- Ryttere, der bruger klubbens område og faciliteter, skal være medlem og indløse facilitetskort.
- Udefrakommende heste/ponyer skal være vaccineret.
- Skader på folde, hegn, materialer, bygninger osv. skal straks meddeles til formanden, så disse kan udbedres.
- Rygning er ikke tilladt nær stalden. Benyt askespandene og udvis ansvarlighed i forhold til brandfare.
- Løb og larm er ikke tilladt på rideskolens arealer.
- Alle skal være med til at holde ro og orden på rideskolens arealer og i bygningerne.
- Alle skal omgås ponyer/heste og hinanden med fornuft og respekt.
- Alle skal bidrage til, at der er en god og venlig atmosfære i klubben.
- Hvis regler eller vedtægter ikke overholdes, kan bestyrelsen indkalde et medlem til et møde, før medlemskab kan fortsætte
- Fastgør dig ALDRIG til ponyen/hesten ved f.eks. at binde træktov rundt om hånden eller livet.
- Ethvert medlem har pligt til at holde sig orienteret omkring regler, priser, retningslinjer m.m.
- Informationer kan ses på vores Facebookgruppe, på tavlen i rytterstuen, i stalden samt på hjemmesiden: vorbasse-rideklub.dk
- Tyveri er strafbart og meldes til politiet. Tyveri fører til direkte bortvisning.
- Hunde skal føres i kort kontrollabel snor og efterladenskaber skal samles op.

Etiske regler
Da VRIK er medlem af DRF skal vi som rideklub overholde de etiske regler, der er sat op i DRF omkring hestehold. De for lyder således:

Retningslinier for etisk korrekt anvendelse af hesten til ridesport.
Hestemishandling/uetisk anvendelse af heste og ponyer er ikke entydige begreber, hvor der er en bestemt facitliste. Begreberne udvikles gennem tiden, og Dansk Ride Forbund har det som en af de fornemste opgaver for foreningen at sørge for, at vore heste og ponyer behandles på bedste vis. Nedenfor beskrives nogle af de grundlæggende betingelser, der påhviler de personer, der omgås heste og ponyer.
1. Indenfor al ridesport skal hensynet til hesten prioriteres over alt andet.
2. Hestens velfærd skal gå forud for avlerens, trænerens, rytterens, ejerens, hestehandlerens, stævnearrangørens, sponsorens og officials interesser og ønsker. 
3. Omsorg for, og den veterinærmedicinske behandling af hesten, skal alene have til formål, at fremme dens sundhed og velbefindende.
4. En god foderstand, hygiejne samt overholdelse af forsvarlige sikkerhedsforskrifter skal til stadighed tilstræbes. Det er ejerens pligt at drage omsorg for
     - 
at hesten holdes i god foderstand og har fri adgang til frisk vand. I rideklubber påhviler dette ansvar for de på klubbens faciliteter opstaldede heste tillige bestyrelsen samt den daglige leder.
     at drage omsorg for, at hestens hove beskæres jævnligt og korrekt.
     - at hesten bliver undersøgt og eventuelt behandlet mod orm.
     - at hesten jævnligt får tandeftersyn med eventuel behandling.
     - at hesten motioneres dagligt ved udlukning på fold, ved skridtture eller ved træning i et omfang, der som minimum opfylder gældende lovgivning.
5. Under transport af heste skal der sikres god renligholdelse og ventilation i transportvognen, og hesten skal hyppigt fodres og vandes. 
6. Det er af stor betydning til stadighed at forbedre uddannelsen i træning og håndtering af hesten, samt at fremme veterinærmedicinske studier. 
7. Rytterens personlige ridefærdighed, hestefaglige viden og kunnen skal udvikles, da disse faktorer er af stor betydning for hestens trivsel og velfærd.
8. Enhver form for ridning og træningsmetoder skal tage hensyn til, at hesten er et levende væsen, og må således ikke omfatte fysisk elle psykisk vold overfor hesten. Det er ejerens pligt at drage omsorg for, at hesten ikke udsættes for fysisk eller psykisk vold. I rideklubber påhviler ovennævnte ansvar for de på klubbens faciliteter opstaldede heste tillige bestyrelsen samt den daglige leder. Ved fysisk og/eller psykisk vold forstås
     - rykning/flåning/savning med bidet i munden
     - anvendelse af pisk ud over hvad der karakteriseres som korrektion og/eller irettesættelse
     - uhæmmet anvendelse af sporer
     - anden vold der har karakter af afstraffelse
     - Rollkur og hyperfleksion forstået som bøjning af hesten under tvang
9. 
Enhver klub under Dansk Ride Forbund, og alle medlemmer af disse klubber er forpligtet til at respektere hestens ret til omsorg, pleje og god behandling. Hesteejeren er forpligtet til at drage omsorg for, at hestens staldforhold opfylder gældende lovgivning, eksempelvis at boksen har den fornødne størrelse og loftshøjde, at stalden har fornøden udluftning og lysindfald, samt at madrassen holdes tør og ren. I rideklubber påhviler ovennævnte ansvar for de på klubbens faciliteter opstaldede heste tillige bestyrelsen samt den daglige leder. 
10. De reglementariske bestemmelser indenfor ridesporten vedrørende hestens behandling, velfærd og sundhedstilstand skal overholdes ikke blot under deltagelse i stævner, men nok så vigtigt under den daglige træning. Nævnte reglementariske bestemmelser skal kontinuerligt revideres, for at sikre hestens velfærd.